Asset Publisher

"Mała retencja nizinna"

W Nadleśnictwie Warcino realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych.

Projekt, w skrócie zwany „małą retencją nizinną", stawia sobie za cel zatrzymanie lub spowolnienie spływu wód w obrębie małych zlewni, przy jednoczesnej ochronie leśnego krajobrazu naturalnego. Jego realizacja przyczyni się zarazem do poprawy stosunków wodnych, a przez to zwiększenia różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych i wokół leśnych.

Mała retencja leśna nie jest w Lasach Państwowych czymś zupełnie nowym. Od lat 90. XX w. do końca 2008 r. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe powstało ponad 1000 rozmaitych obiektów, służących poprawie lokalnego bilansu wodnego. Zmodernizowano niemal 2000 urządzeń piętrzących – zastawek, progów, jazów.

W 2006 r. Lasy Państwowe zdecydowały się skoncentrować działania i opracować jeden całościowy wniosek, który można by przedstawić do akceptacji dysponentom unijnego Funduszu Spójności. W marcu 2007 r. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych podpisała z CKPŚ porozumienie w tej  sprawie. Przystąpiono do przygotowania stosownego projektu „małej retencji nizinnej".

W jego ramach powstanie w lasach nizinnych ponad 3 tys. małych retencyjnych obiektów hydrotechnicznych – zastawek, bystrotoków, grobli, zbiorników retencyjnych, mogących zmagazynować ok. 31 mln m sześc. wody. Projekt będzie realizowany na terenie 450 gmin w 179 nadleśnictwach, we wszystkich regionalnych dyrekcjach LP. Ogólny koszt przedsięwzięcia wyniesie 195,2 mln zł, z czego 136 mln zł zrefunduje Fundusz Spójności, a resztę pokryją Lasy Państwowe ze środków własnych.